Regulamin

Regulamin korzystania z kreatora stron internetowych „MANIFO” . (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) z dnia 24.04.2012r.

§1 Postanowienia ogólne

1. Kreator stron internetowych „MANIFO.COM” znajdujący się pod adresem internetowym www.manifo.com jest platformą internetową, której operatorem jest spółka 2MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Węgrzcach przy ul. C12/19, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333254, posiadająca numer NIP: 678-30-88-970, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych.
2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę 2MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz korzystania z Kreatora stron internetowych „MANIFO.COM”, prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności stron umowy jak również warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
3. Warunkiem korzystania z usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.

§ 2 Przepisy właściwe

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) oraz innych ustaw.
2. Umowa zawarta pomiędzy Spółką a Użytkownikiem podlega prawu polskiemu.

§ 3 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
1) Spółka lub Operator - Spółka 2MP spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Młodej Polski 8, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333254, posiadająca numerem NIP 678-30-88-970, o kapitale zakładowym 5 000 zł (pięć tysięcy złotych).
2) Użytkownik – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez Rejestrację w Serwisie uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnej (małoletni powyżej 13 roku życia oraz ubezwłasnowolnieni częściowo), pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody przedstawiciela ustawowego przesłanej na adres firmy;
3) Dane lub Kontent – wszelkie treści w szczególności takie jak pliki, teksty, linki, wiadomości, zdjęcia, grafiki, wideo, wpisy, dźwięki, prezentacje, komentarze, logo i znaki towarowe, kody i programy komputerowe oraz wszelkie utwory bez względu na formę ich przedstawienia;
4) Dane Osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych tj Dz.U. 2002 Nr 101 poz. 926 ze zm., a więc informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;
5) Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
6) Konto - dostępna dla Użytkownika po dokonaniu Rejestracji w Serwisie po prawidłowym zalogowaniu się część Serwisu pozwalająca na gromadzenie i modyfikację jego Danych Osobowych, w ramach którego Użytkownikowi zostaje udostępnione miejsce na serwerze, które Użytkownik może wykorzystywać do tworzenia i utrzymywania Stron, wprowadzania Danych i administrowania Danymi oraz korzystania z innych Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
7) Login lub Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika na etapie Rejestracji w Serwisie, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
8) Serwis - portal internetowy prowadzony przez Spółkę pod domeną manifo.com, który udostępnia w szczególności narzędzia do stworzenia własnej, niezależnej Strony internetowej oraz jej aktualizacji online zgodnie z zasadami określonymi w niniejszy Regulaminie.
9) Strona – zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych nazywanych również Serwisem internetowym/WWW, Witryną internetową, Blogiem, Forum lub Portalem itp., utworzonych przy pomocy Usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu.
10) Domena - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.
11) Subdomena - część adresu internetowego znajdująca się pomiędzy prefixem "http://" i domeną „manifo.com” , która przynależy do domeny głównej lub domeny wyższego poziomu.
12) Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników oraz Spółki, wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część;
13) Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, jak również umieszczane w innych miejscach Strony, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody;
14) Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Spółką z chwilą Rejestracji w Serwisie, o treści odpowiadającej treści Regulaminu oraz specyfikacji wyszczególnionej w Serwisie oraz Koncie;

15) Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia Spółki na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy i udostępniane za pośrednictwem Serwisu, w tym w szczególności Edytor stron internetowych, Administrator Stron, Konto;
16) Usługi Płatne – wyszczególnione w Serwisie oraz na Koncie Usługi, za które Spółka pobiera wynagrodzenie;

17) Opłata abonamentowa - wynagrodzenie za daną Usługę Płatną świadczoną na podstawie Umowy, określone w specyfikacji Usługi dostępnej na stronach Serwisu należne za określony Okres abonamentowy;
18) Okres abonamentowy – określony w specyfikacji Usługi dostępnej na stronach Serwisu maksymalny okres czasu przeznaczony na wykorzystanie parametrów danej Usługi, będący jednocześnie okresem rozliczeniowym; 
19) Cennik – cennik Usług Płatnych opublikowany na stronach Serwisu.

 

§ 4 Warunki korzystania z Serwisu

1. Warunkiem korzystania z Usług świadczonych przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu jest dokonanie uprzedniej Rejestracji w Serwisie.
2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail. Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty związane z uzyskaniem dostępu do Usług, w tym opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji własnego systemu komputerowego.
3. Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym czasie ze strony internetowej http://pl.manifo.com/regulamin.html.
5. Spółka udziela Użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z informacji zawartych w serwisie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631).
6. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

§ 5 Zawarcie Umowy

1. Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania Rejestracji w Serwisie.
2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. W przypadku zamówienia przez Użytkownika Usług Płatnych, Umowa zostaje przekształcona w umowę zawartą na czas określony równy Okresowi abonamentowemu. Po upływie Okresu abonamentowego Umowa ulega powrotnemu przekształceniu w Umowę na czas nieokreślony. Użytkownik może w każdym czasie trwania Okresu abonamentowego złożyć Spółce oświadczenie, iż z upływem Okresu abonamentowego chce rozwiązać Umowę.

3. Zawierając Umowę Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).
4. Rejestracja w Serwisie następuje poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem: http://pl.manifo.com/rejestracja i zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu. Rejestrację w Serwisie uznaje się za dokonaną z chwilą zaakceptowania postanowień Regulaminu.
5. Podczas Rejestracji w Serwisie Użytkownik podaje następujące dane:
a) adres poczty elektronicznej,
b) hasło,
c) dodatkowe dane o charakterze demograficznym.
6. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
a) Posiadam zdolność do zaciągania zobowiązań w swoim imieniu/imieniu Użytkownika;
b) zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się ich przestrzegać;
c) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
d) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej, wiadomości od Spółki oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
e) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Spółkę, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych lub uzupełnionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu badania jakości, zadowolenia i satysfakcji klientów oraz analizy rynku, w tym badań zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych w Serwisie;
f) zostałem poinformowany o celach przetwarzania Danych Osobowych określonych w §6 Regulaminu oraz o tym, iż podanie danych jest dobrowolne, a także o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
7. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą.
8. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:

a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy (url),
c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
e) innych informacji transmitowanych protokołem http.
8. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Operatora na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług przez Operatora. Pliki te nie gromadzą Danych Osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.
8a. Operator współpracuje niekiedy z usługodawcami (np. DoubleClick, Google Analytics), którzy mogą umieszczać i odczytywać własne pliki cookie w przeglądarkach internetowych lub mogą używać sygnalizatorów (web beacons) w celu gromadzenia informacji podczas przekazywania reklam na witrynę Uczestnika.
8b. Użytkownik ma możliwość takiego skonfigurowania każdej przeglądarki internetowej, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być utrata możliwości korzystania z usług.
9. Po przeprowadzeniu Rejestracji w Serwisie następuje utworzenie Konta.
10. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa, natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem: http://pl.manifo.com/kontakt.html

§6 Dane osobowe i polityka prywatności

1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Spółka, która przetwarza Dane Osobowe zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
2. Spółka przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celach:
a) niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem;
b) w celach marketingowych własnych produktów i usług;
c) badania jakości, zadowolenia i satysfakcji klientów oraz analizy rynku w tym badań zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych w Serwisie;
3. W przypadku uzyskania przez Spółkę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Spółka ma prawo przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
4. Spółka, będąca administratorem Danych Osobowych, chroni Dane Osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika Dane Osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych powyżej w ust. 2 jedynie przez Spółkę i podmioty przez nią upoważnione. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.
5. W rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Regulaminu ochronie danych osobowych nie podlegają osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej osoby fizyczne będące przedsiębiorcami.
6. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Operator nie weryfikuje podanych Danych Osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych Danych Osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych Danych Osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.
7. Spółka prowadzi zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu.
8. Spółka uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Spółka nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom.

§ 7 Ogólne warunki świadczenia Usług, rodzaje świadczonych Usług

1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
2. Spółka świadczy za pośrednictwem Serwisu, w szczególności, następujące Usługi:
a) dostęp do Konta - Usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi, za pomocą danych podanych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie, możliwości zamawiania i korzystania z pozostałych Usług w Serwisie, modyfikowania parametrów już świadczonych Usług, kontroli stanu rozliczeń ze Spółką, uzyskania informacji dotyczących Usług zamówionych przez Użytkownika w Serwisie, a także możliwości wglądu i poprawiania Danych Osobowych;
b) Edytor Stron – Usługa umożliwiająca tworzenie przez Użytkowników zaawansowanych stron internetowych osobistych (np. serwisy społecznościowe, portale, blogi, fora itp.) oraz stron firmowych;
c) Przestrzeń dyskowa - Usługa polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi miejsca na serwerze, w celu umieszczania na niej tworzonych Stron i zawartych w nich Danych oraz przechowywania poczty e-mail;
d) Miesięczny transfer danych – przypadająca na daną Stronę maksymalna ilość informacji (mierzona w bitach), jaka może być przesyłana przez łącze w okresie jednego miesiąca,
e) Administrator Stron – Usługa umożliwiająca zarządzanie Danymi, w szczególności ich dodawanie, zmienianie, usuwanie ze Strony;
f) Udostępnienie Subdomeny – Usługa polegająca na możliwości wybrania przez Użytkownika nazwy dla tworzonej Strony;
g) Własna domena – Usługa pozwalająca na użycie własnej Domeny, pod którą będzie widoczna w Internecie stworzona Strona;
h) 
Konto Premium – Usługa Płatna, w ramach której w odniesieniu do danej Strony Użytkownik uzyskuje w stosunku do Konta darmowego dodatkowe funkcjonalności lub możliwości techniczne, zgodnie ze specyfikacją podaną przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu;
i) Konto darmowe – Usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi stworzenie Strony na podstawie udostępnionych przez Spółkę  wybranych Usług i funkcjonalności zgodnie ze specyfikacją podaną przez Spółkę za pośrednictwem Serwisu, bez konieczności ponoszenia Opłaty abonamentowej;
j) Konto pocztowe – Usługa polegająca na umożliwieniu wysyłania, odbierania i przechowywania wiadomości e-mail; 
k) Rejestracja Domeny – Usługa polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zlecenia Spółce rejestracji Domeny;
3. Jeżeli postanowienia Regulaminu lub specyfikacja wybranej Usługi Płatnej nie stanowią inaczej, w zamian za Usługi świadczone na podstawie Umowy Spółka uprawniona jest na każdej Stronie Użytkownika do umieszczania reklam oraz oznaczenia spółki zgodnie z § 10 oraz § 11
4. Spółka za pośrednictwem Serwisu oraz Konta podaje do wiadomości Użytkowników specyfikacje Usług zawierające w szczególności informacje o ich parametrach i funkcjonalnościach, długości Okresu abonamentowego, wysokości Opłaty abonamentowej.
5. Spółka zastrzega sobie możliwość wyboru rodzaju, form, czasu, charakterystyki technicznej oraz sposobu udzielania dostępu do Usług oraz wprowadzania nowych funkcjonalności. Wprowadzenie nowych funkcjonalności lub zwiększenie parametrów technicznych Usług Płatnych w trakcie trwania Okresu abonamentowego nie powoduje konieczności wniesienia przez Użytkownika na rzecz Spółki dodatkowych opłat.
6. Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzenia Usług Płatnych. W przypadku wprowadzenia Usług Płatnych, świadczone one będą przez Spółkę na rzecz Użytkowników wyłącznie po złożeniu stosownej dyspozycji i wniesieniu Opłaty abonamentowej obowiązującej w chwili złożenia dyspozycji, przewidzianej przez Cennik dostępny na stronach Serwisu. Użytkownik pragnący korzystać z Usługi Płatnej w sposób ciągły po upływie Okresu abonamentowego, za który została już uiszczona Opłata abonamentowa, obowiązany jest przed upływem tego Okresu abonamentowego wnieść kolejną Opłatę abonamentową w wysokości przewidzianej w aktualnym Cenniku dostępnym na stronach Serwisu. W przypadku nie uiszczenia Opłaty abonamentowej za kolejny Okres abonamentowy Usługi świadczone na rzecz Użytkownika ulegają przywróceniu do parametrów Konta darmowego. W takim przypadku, Domena zamieniana jest na damowy adres w domenie manifo.com, a po upływie 30 dni od zakończenia Okresu abonamentowego, usuwane są w sposób losowy Dane, aż do osiągnięcia parametrów Przestrzeni dyskowej Konta darmowego.
7. Usługi Płatne świadczone są w Okresach abonamentowych.
8. Opłata abonamentowa może zostać uiszczona przez Użytkownika w wybranej przez niego, spośród wskazanych przez Spółkę, form płatności.
9. Użytkownik upoważnia Spółkę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Użytkownika oraz do przesyłania faktur drogą elektroniczną na adres e-mail podany w trakcie Rejestracji w Serwisie.

§ 8 Konto

1. Każdy Użytkownik może mieć dowolną liczbę Kont, w ramach których może zakładać dowolną liczbę Stron, każdą na podstawie osobnego Konta darmowego. W odniesieniu do każdej ze Stron osobno, Użytkownik może skorzystać z Usługi Konta Premium.
2. W ramach Konta Użytkownik otrzymuje dostęp do Edytora Stron i Administratora Stron, szablonów, określonej Przestrzeni dyskowej na serwerze oraz Miesięcznego transferu danych przypadającego na daną Stronę.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i innych danych umożliwiających zalogowanie do Serwisu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane w ramach swojego Konta.
4. Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Konta, Loginu i hasła innych Użytkowników ani nie ujawniać osobom trzecim własnego Konta, Loginu oraz hasła ani w jakikolwiek inny sposób nie stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa własnego Konta. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora o każdym bezprawnym użyciu lub próbie użycia jego Konta bądź hasła oraz o powstaniu niebezpieczeństwa takiego użycia

§9 Subdomena

1. Podczas tworzenia Strony, z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Regulaminu, Operator daje Użytkownikowi możliwość wyboru Subdomeny dla własnej Strony (np. mojastrona.manifo.com) spośród dostępnych nazw Subdomen.
2. Zabronione jest korzystanie z nazw Subdomen naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, dobre obyczaje, porządek prawny lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawierających:
a) określenia wulgarne, obraźliwe, dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści;
b) znaki towarowe, oznaczenia, nazwiska itp, chronione na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do korzystania z nich w tym zakresie.
3. Właścicielem Subdomeny pozostaje Operator, który udziela Użytkownikowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z tej Subdomeny na czas trwania Umowy.
4. Licencja upoważnia do korzystania z Subdomeny wyłącznie w ramach Serwisu.
5. Udzielona Licencja jest niewyłączna, nieprzenoszalna, niezbywalna, z wyłączeniem prawa do udzielania sublicencji i nie jest ograniczona terytorialnie. Licencja może być wypowiedziana w każdym czasie z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia lub bez zachowania terminu wypowiedzenia w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu.
6. Licencja o której mowa powyżej wygasa najpóźniej z chwilą rozwiązania Umowy.
7. Użytkownik, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy oraz postanowienia Regulaminu, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania, które będą występować na Stronie korzystającej z wybranej przez niego Subdomeny.
8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonany wybór Subdomeny.
9. Użytkownik w każdej chwili może skorzystać z Usługi Własna domena.

§ 9a Rejestracja domeny

1.  W ramach Konta Premium Operator umożliwia Użytkownikowi dokonanie wyboru Domeny, pod którą może być dostępna Strona, zgodnie ze specyfikacją Konta Premium podaną za pośrednictwem Serwisu. Katalog domen najwyższego poziomu, w ramach których możliwe jest dokonanie wyboru Domeny określany jest za pośrednictwem Serwisu.
2. Stroną umowy o rejestrację Domeny jest każdorazowo Użytkownik, co oznacza, iż prawa do Domeny przysługują Użytkownikowi. Operator jest jedynie pośrednikiem pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem zajmującym się rejestracją Domen (Rejestratorem ) we właściwym rejestrze Domen (Rejestr), co oznacza, iż Operator nie ma wpływu na przyznawanie nazw Domen ani na dostępność danej nazwy Domeny. Informacja o tym, czy dana Domena jest dostępna opiera się na informacjach przekazywanych przez osoby trzecie i odnosi się jedynie do chwili, w której Użytkownik uzyskał te informacje. Przydzielenie Użytkownikowi domeny następuje dopiero po rejestracji Domeny i wpisie do bazy danych właściwego Rejestru.
3. Użytkownik korzystając z uprawnienia wyboru Domeny w ramach oferowanych Usług zleca Operatorowi zawarcie z Rejestratorem w imieniu i na rzecz Użytkownika umowy o rejestrację Domeny we właściwym Rejestrze i w tym zakresie udziela Operatorowi pełnomocnictwa do zawarcia przedmiotowej umowy, a w szczególności do zapoznania się i akceptacji postanowień właściwych regulaminów obowiązujących u danego Rejestratora i w danym Rejestrze. Na prośbę Użytkownika Operator prześle mu warunki dotyczące rejestracji i utrzymania Domen obowiązujące u danego Rejestratora i we właściwym Rejestrze. 
4. Użytkownik obowiązany jest do podania wszelkich informacji i danych niezbędnych do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o rejestrację Domeny wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Niekompletne uzupełnienie formularza rejestracyjnego prowadzi do niepowodzenia rejestracji Domeny. Kontaktem technicznym związanym z zarejestrowaną Domeną wskazanym w umowie o rejestrację Domeny jest Operator.
5. Zmiana podanej przez Użytkownika Domeny po jej rejestracji u danego Rejestratora jest niedopuszczalna. W sytuacji przydzielenia Domeny podanej przez Użytkownika innej osobie, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wyboru innej Domeny.
6. Umowa o rejestrację Domeny zawierana jest na czas określony ustalony zgodnie z warunkami dotyczącymi rejestracji domen obowiązującymi u danego Rejestratora oraz warunkami rejestracji domen obowiązującymi w danym Rejestrze (z reguły 1 rok). Użytkownik korzystający z Konta Premium w odniesieniu do Strony, do której przypisana jest Domena, w kolejnym Okresie Abonamentowym Konta Premium po opłaceniu Opłaty abonamentowej może dokonać wyboru pomiędzy przedłużeniem ważności Domeny, a wyborem nowej Domeny. Użytkownik, który dokonał wyboru nowej Domeny lub nie opłacił Opłaty abonamentowej na kolejny Okres Abonamentowy Konta Premium może wystąpić do Operatora pisemnie lub mailowo, do czasu upływu ważności Domeny, o transfer jej do innego Rejestratora. Postanowienia ust. 13  stosuje się odpowiednio.
7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonany wybór Domeny.
8. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią związane z Domeną rozstrzygane są bez uczestnictwa Operatora.
9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przez Użytkownika warunków dotyczących rejestracji domen obowiązujących u danego Rejestratora, warunków rejestracji domen obowiązujących w danym Rejestrze, ani praw osób trzecich w związki wyborem nazwy i używaniem przez Użytkownika Domeny. 
10. Zabronione jest rejestrowanie oraz korzystanie z Domen naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, dobre obyczaje, porządek prawny lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawierających:
a. określenia wulgarne, obraźliwe, dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści;
b. znaki towarowe, oznaczenia, nazwiska itp, chronione na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do korzystania z nich w tym zakresie.
11. Użytkownik obowiązany jest podać prawidłowe i kompletne dane potrzebne do zawarcia umowy o rejestrację Domeny, w tym w szczególności imię i nazwisko/firmę, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku zmiany danych Użytkownik obowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
12. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora o:
a. każdym fakcie utraty przez Użytkownika praw do jakiejkolwiek Domeny przypisanej do stworzonej przez siebie Strony,
b. wszczęciu postępowania administracyjnego, sądowego lub karnego dotyczącego Domeny przypisanej do stworzonej przez siebie Strony,
c. każdym orzeczeniu sądu, w tym także sądu polubownego, oraz decyzji władz dotyczących Domeny przypisanej do stworzonej przez siebie Strony.
13. Użytkownik jest uprawniony do transferu lub cesji Domeny zarejestrowanej za pośrednictwem Operatora do innego Rejestratora, zgodnie z regulacjami obowiązującymi u dotychczasowego i przyszłego Rejestratora oraz regulacjami obowiązującymi we właściwym Rejestrze. O zamiarze dokonania transferu lub cesji Użytkownik obowiązany jest uprzednio poinformować Operatora. W przypadku dokonania transferu lub cesji Domeny do Strony przywracana jest Subdomena wybrana podczas rejestracji Strony. Zarówno transfer jak i cesja Domeny nie powodują przywrócenia wykorzystanego limitu Domen dostępnych w ramach świadczonych przez Operatora Usług. W przypadku, gdy z transferem lub cesją Domeny związana jest konieczność poniesienia opłat na rzecz dotychczasowego i przyszłego Rejestratora, warunkiem dopuszczalności transferu/cesji jest uprzednie uregulowanie wszystkich związanych z tym kosztów.

§ 9b Konto pocztowe

1. W ramach Usługi Konta pocztowego Użytkownik może założyć i korzystać z poczty elektronicznej w ramach Własnej domeny, Domeny zarejestrowanej za pośrednictwem Operatora lub w ramach dostępnych adresów w domenie „manifomail.com” (np. Jan.Kowalski@manifomail.com).
2. Parametry techniczne każdego Konta pocztowego (w szczególności pojemność, wielkość pojedynczej przesyłki) są niezależne od Przestrzeni dyskowej i Miesięcznego transferu danych dotyczących danej Strony.
3. Wielkość pojedynczej przesyłki wraz z załącznikiem nie może przekraczać 8 MB.
4. Z konta można korzystać za pomocą:
a. systemu pocztowego pod adresem http://manifomail.com,
b. programu pocztowego obsługującego protokół POP3.
5. Przekroczenie pojemności danego Konta pocztowego powoduje cofnięcie wszystkich nadesłanych widomości e-mail do ich nadawców.
6. Operator zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:
a. zablokowania Konta pocztowego, bez uprzedzenia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu,
b. zablokowania na serwerach Spółki nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w razie naruszenia dóbr Użytkowników przez nadawców wiadomości przychodzących z zewnątrz, w wypadku narażenia systemu pocztowego Serwisu na straty lub niestabilność lub w razie naruszenia postanowień Regulaminu,
c. wprowadzenia ograniczeń ilości i wielkości listów przyjmowanych oraz przechowywanych przez system pocztowy. Ograniczenie to może zostać wprowadzone na czas określony lub bez ograniczenia czasowego.

§ 10 Reklamy

1. Z zastrzeżeniem §7 ust.2. Spółka jest uprawniona do sprzedawania, umieszczania i publikowania reklam osób trzecich na każdej Stronie Użytkownika.
2. W przypadku przekroczenia Miesięcznego transferu danych Spółka jest uprawniona do pięciokrotnego zwiększenia ilości kodów (powierzchni) reklamowych na stronie która przekroczyła Miesięczny transfer.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sposób oraz treści prezentowanych reklam.
4. Użytkownik jest uprawniony do sprzedawania, umieszczania i publikowania reklam osób trzecich na stworzonej przez siebie Stronie.

§ 11 Oznaczenie Strony

1. Z zastrzeżeniem §7 ust.2. Spółka jest uprawniona do wyświetlania na każdej Stronie Użytkownika oznaczenia Serwisu. Oznaczenie to może zawierać znaki towarowe lub inne dane Spółki bądź świadczonych przez nią usług, oraz linkiem do stron Serwisu.
2. Wybór rodzaju, formy oraz miejsce oznaczenia Strony Użytkownika należy do uznania Spółki.

§ 12 Dane

1. Użytkownik, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie Dane przesyłane, nadawane, udostępniane, publikowane lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechniane za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub stworzonej przez siebie Strony.
2. Użytkownik obowiązany jest do niezwłocznego usunięcia wszelkich Danych przesyłanych, nadawanych, udostępnianych, publikowanych lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych za pośrednictwem 
Usług świadczonych przez Spółkę lub Strony, naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
3. Spółka nie ma obowiązku monitorowania ani sprawowania kontroli nad Stronami Użytkowników, a w szczególności nad Danymi przesyłanymi, nadawanymi, udostępnianymi, publikowanymi lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianymi za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub Strony.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku wykorzystania Danych przesyłanych, nadawanych, udostępnianych, publikowanych lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych za pośrednictwem Strony.
5. Spółce przysługuje prawo do usunięcia lub zablokowania wszelkich Danych naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu lub przepisy obowiązującego prawa.
6. Użytkownik na tworzonych Stronach może zamieszczać linki do innych witryn lub zasobów internetowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych witryn lub zasobów oraz nie wspiera i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty i inne materiały dostępne w takich witrynach lub zasobach. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem bądź poleganiem na takich danych, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich witryn lub zasobów.
7. Użytkownik oświadcza, gwarantuje i zapewnia, że:
a) jest uprawniony do korzystania z Danych w zakresie przesyłania, nadawania, udostępniania, publikowania oraz rozpowszechniania w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub stworzonej przez siebie Strony,
b) jest uprawniony do udzielenia Spółce licencji na korzystanie z Danych przesyłanych, nadawanych, udostępnianych, publikowanych oraz rozpowszechnianych w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem stworzonej przez siebie Strony, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie, w szczególności ust. 11 niniejszego paragrafu,
c) przesyłanie, nadawanie, publikowanie, udostępnianie oraz rozpowszechnianie Danych w jakikolwiek sposób za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub stworzonej przez siebie Strony nie narusza praw osób trzecich, postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa.
8. Użytkownik, w granicach określonych przez obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Regulaminu, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i aktywności, które będą występować na stworzonej przez niego Stronie.
9. Użytkownik zamierzający świadczyć za pomocą Strony usługi elektroniczne obowiązany jest spełnić wszelkie wymagane w tym celu warunki określone przepisami prawa, w szczególności posiadać i opublikować stosowny regulamin.
10. Z zastrzeżeniem ust. 11, Spółka nie nabywa żadnych praw do Danych przesyłanych, nadawanych, udostępnianych, publikowanych lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub Strony.
11. Użytkownik udziela Spółce na czas nieoznaczony nieodpłatnej, niewyłącznej, zbywalnej, z prawem do udzielania dalszych sublicencji i nie ograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie ze Strony oraz Danych przesyłanych, nadawanych, udostępnianych, publikowanych lub w jakikolwiek inny sposób rozpowszechnianych za pośrednictwem Strony, w zakresie wszelkich znanych w chwili zawarcia umowy polach eksploatacji, a w szczególności wskazanych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 613) o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W powyższym zakresie licencja obejmuje umocowanie do wykonywania autorskich praw zależnych. Niniejsza licencja jest ograniczona wyłącznie do celu prezentacji, promocji i reklamy Serwisu.

§ 13 Zakazy i ograniczenia

1. Niedozwolone są jakiekolwiek działania Użytkownika lub osób działających na jego zlecenie oraz przesyłanie, nadawanie, udostępnianie oraz rozpowszechnianie Danych w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub Strony, które są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszają prawa osób trzecich.
2. W szczególności zabronione Dane oraz działania obejmują Dane i działania, które:
a) stanowią lub mogą stanowić bądź prowadzić do przestępstwa;
b) zawierają treści:
i. pornograficzne,
ii. szerzące lub nawołujące do nienawiści, nietolerancji, rasizmu, faszyzmu lub dyskryminacji, ze względu na narodowość, religię, przekonania polityczne itp.,
iii. obraźliwe, oszczercze, pomawiające, znieważające lub w inny sposób naruszające dobra osobiste innych osób,
iv. naruszające prawa osób trzecich, w tym przede wszystkim prawa własności intelektualnej, takie jak prawa autorskie, prawa do znaków towarowych itp.;
c) zawierają informacje dotyczące innych stron internetowych zawierających w/w treści lub w inny sposób naruszających postanowienia Regulaminu;
d) prowadzą do nie zamierzonego przez korzystającego z sieci Internet uruchamiania się stron internetowych;
e) utrudniają, destabilizują, uszkadzają lub nadmiernie obciążają działanie Serwisu;
f) obejmują żądanie od innych osób udostępnienia danych umożliwiających zalogowanie się w Serwisie lub na innych stronach internetowych;
g) prowadzą do usuwania, blokowania lub utrudniania w jakikolwiek innym sposób prezentacji reklam, logo, linków lub stopki prezentowanych przez Operatora, chyba że Użytkownik korzysta z odpowiednich Usług Płatnych zezwalających na takie działania;
h) prowadzą do rozpowszechniania lub udostępniania jakiegokolwiek kodu plików lub programów o charakterze szkodliwym lub niszczącym - w szczególności takiego jak wirusy, trojany, robaki, hiperłącza do takich treści;
i) prowadzą do nieuprawnionego udostępniania lub rozpowszechniania plików bądź umieszczania hiperłącza do plików muzycznych, graficznych tekstów literackich, programów komputerowych oraz wszelkich innych utworów chronionych prawem autorskim;
j) naruszają zasady uczciwej konkurencji, w tym nieuczciwego pozycjonowania Stron w wyszukiwarkach internetowych;
k) wprowadzają w błąd Spółkę lub odwiedzających Stronę lub Serwis co do ich dysponenta, podmiotu zarządzającego, pochodzenia lub prezentowanych na nich Danych, towarów lub usług;
l) prowadzą do podania Spółce nieprawdziwych Danych Osobowych, nieprawdziwych danych wskazywanych w toku Rejestracji w Serwisie lub utworzenia Konta wskazując dane innego podmiotu bez jego pozwolenia;
m) prowadzą do udostępniania Konta innym podmiotom;
n) prowadzą do rozsyłania niezamówionej informacji handlowej oraz spamu, korzystając z dowolnego medium (e-mail, listy dyskusyjne, grupy dyskusyjne, komunikatory, IRC itp.);
o) promują Stronę na stronie internetowej o charakterze „łańcuszka szczęścia” lub innej stronie umożliwiającej masowe przesyłanie danych;
p) zawierają opisy produktów lub usług, nazw kategorii, znaczników META oraz adresów URL nie nawiązujących do Strony, zawierających treści obraźliwe, wprowadzające w błąd, naruszające dobre obyczaje, prawa Operatora lub osób trzecich;
q) stanowią nieuczciwe praktyki rynkowe w rozumieniu ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz. U. Nr 171, poz. 1206);
r) ułatwiają lub zachęcają do naruszenia Regulaminu.
3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem lub przeznaczeniem.
4. W przypadku stwierdzenia dopuszczenia się przez Użytkownika działań lub korzystania z Danych niezgodnych z Regulaminem, Spółka ma prawo do:
a) rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i usunięcia Konta lub
b) zablokowania Konta, zablokowania Danych lub zablokowania Strony.

§ 14 Zobowiązania

1. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek Dane przesyłane, nadawane, udostępniane, publikowanie oraz rozpowszechniane w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub Strony.
2. W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Spółce z roszczeniami, dotyczącymi naruszenia przez Użytkownika, przy korzystaniu z Usług, praw osób trzecich, dobrych obyczajów, przepisów obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest zwolnić Spółkę z wszelkich związanych z tym świadczeń oraz naprawić Spółce szkodę będącą wynikiem w/w naruszenia.
3. Odpowiedzialność, o której mowa w ust. 1, dotyczy w szczególności:
a) Wykorzystania jakichkolwiek Danych sprzecznych z prawem lub postanowieniami Regulaminu;
b) Wykorzystania Danych w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu;
c) Wyboru lub użycia nazwy Domeny lub Subdomeny niezgodnie z prawem lub postanowieniami Regulaminu,
d) Wykorzystania Usług w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem lub postanowieniami Regulaminu.
4. Użytkownik, w przypadku o którym mowa w ust. 1, zobowiązany jest zwrócić Spółce wszelkie związane z tymi naruszeniami wydatki, w szczególności zwrócić koszty opłat sądowych, skarbowych oraz pomocy prawnej.

§ 15 Rozwiązanie Umowy, zablokowanie i usunięcie Konta, Danych lub Strony

1. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy z Użytkownikiem.
2. Zablokowanie Konta polega na bezterminowym zawieszeniu uprawnień Użytkownika wynikających z Umowy o świadczenie usług elektronicznych.
3. Zablokowanie lub usunięcie przez Spółkę Konta Użytkownika, Danych lub Strony może nastąpić w sytuacji:
a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu,
b) podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników lub Spółki,
c) umieszczenia na Koncie Danych mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu,
d) braku logowania się Użytkownika na swoim Koncie przez okres 180 kolejno następujących po sobie dni,
e) Rejestracji w Serwisie Użytkownika nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, gdy spółka poweźmie uzasadnione wątpliwości w tym względzie,
f) dwukrotnego przekroczenia Miesięcznego transferu danych przypisanego do danej Strony Użytkownika.
4. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Spółkę, założenie nowego Konta wymaga uprzedniej zgody Spółki.
5. Odblokowanie Konta możliwe jest w drodze wniesienia reklamacji, w przypadku pozytywnego jej rozpatrzenia przez Spółkę.
6. Dane usuwane są po upływie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy.

§ 16 Zastrzeżenia, wyłączenia odpowiedzialności

1. Spółka zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
2. W celu wykonywania Usług z należytą starannością Spółka ma prawo do dokonywania aktualizacji, zmian i ulepszeń oprogramowania na serwerze, o czym zobowiązana jest wcześniej poinformować Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej. Spółka zastrzega sobie nadto prawo do robienia możliwie krótkich przerw technicznych w funkcjonowaniu Serwisu w czasie najmniejszego obciążenia, związanych z obsługą i konserwacją systemów komputerowych, o czym zobowiązana jest wcześniej poinformować Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej.
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z Serwisu i Usług, wynikającą z:
a) dokonywania aktualizacji zmian i ulepszeń w systemie oraz wykonywanymi pracami konserwatorskimi;
b) działania siły wyższej;
c) działania lub zaniechania podmiotów trzecich, awarią sprzętu, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych;
d) nieprawidłowego wykorzystania Usługi;
e) wykorzystania informacji autoryzujących dostęp Użytkownika do Konta przez podmioty trzecie lub niedozwolonej ingerencji innych Użytkowników.
4. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkownika oraz Dane przekazywane, przechowywane lub udostępniane przez Użytkowników za pośrednictwem 
Usług świadczonych przez Spółkę lub Strony. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Spółka zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści lub zdjęć zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Spółki bądź innych Osób.
5. Spółka nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niej przez osoby trzecie roszczeń związanych przesyłanymi, nadawanymi, udostępnianymi, publikowanymi lub rozpowszechnianymi w jakikolwiek inny sposób za pośrednictwem Usług świadczonych przez Spółkę lub Strony Użytkownika Danymi. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który wykorzystał sporne Dane.
6. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.
7. Ograniczenia i wyłączenia o których mowa powyżej w ust. 1, ust. 3 lit. c), oraz ust. 6 nie mają zastosowania w stosunku do Użytkowników będących Konsumentami.

§17 Reklamacje

1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do Spółki.
2. Zgłoszenie reklamacyjne składa sie pisemnie na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pomoc@manifo.com
3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Spółkę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Spółka zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
4. Spółka zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
5. Spółka pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu. Spółka nie ma również obowiązku przekazywania reklamacji podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia reklamacji.

§18 Zmiana Regulaminu

1. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny.
2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
3. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik może do chwili oznaczonej w zawiadomieniu przesłanym przez Spółkę, rozwiązać Umowę likwidując Konto zgodnie z przepisami §19. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z powyższego uprawnienia, zmieniony Regulamin wchodzi w życie terminie oznaczonym w w/w zawiadomieniu.

§ 19 Przepisy końcowe

1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://pl.manifo.com/regulamin.html
2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazały się lub stały się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. W miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień strony wprowadzą nowe postanowienia w pełni skuteczne. W przypadku braku porozumienia zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.
3. Przeniesienie przez Użytkownika na osobę trzecią praw wynikających z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej, Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie bez podania przyczyny.
5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na wysłanie informacji o wypowiedzeniu umowy na adres mailowy: pomoc@manifo.com
6. Z zastrzeżeniem pkt. 9 poniżej, rozwiązanie Umowy przez Spółkę może nastąpić w wypadkach wskazanych w Regulaminie oraz z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia.
7. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy zawartej między Spółką a Użytkownikiem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. Zastrzeżenie to nie znajduje zastosowania w stosunku do Użytkowników będących Konsumentami.
8. Miejscem świadczenia Usług jest siedziba Operatora.

9.  W czasie trwania Okresu abonamentowego , w którym zgodnie z Regulaminem Umowa jest umową zawartą na czas oznaczony, Strona może rozwiązać Umowę wyłącznie w przypadku naruszenia postanowień Regulaminu przez drugą Stronę.  Postanowienia pkt. 4-6 powyżej nie znajdują wówczas zastosowania.