Regulamin korzystania z Usługi Strona Darmowa

Regulaminy:
Ogólne Warunki Umowy

Regulamin korzystania z Usługi Strona Darmowa     
Regulamin korzystania z Usługi Strony Premium                       

____________________________________________________________________________________________________________

 

Regulamin korzystania z Usługi Strona Darmowa

Obowiązuje od dnia 14.01.2023r.
 
§1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki świadczenia drogą elektroniczną Usługi Strona Darmowa przez spółkę Vaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce - Zdroju ul. Gorczańska 46, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744778, posiadająca numer NIP: 6772437013
 2. Warunkiem korzystania z usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 3. Wszelkie określenia użyte w niniejszym regulaminie pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym regulaminie, posiadają znaczenie określone w Ogólnych Warunkach Umów (OWU), dostępnych pod adresem: http://pl.manifo.com/owu.html
 4. Niniejszy Regulamin stosuje się do Stron, w stosunku do których w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszego Regulaminu nie była świadczona żadna Usługa Płatna.
 5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym czasie ze strony internetowej: http://pl.manifo.com/regulamin-uslugi-strona-darmowa.html
 6. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 7. Każda Strona darmowa utrzymywana jest na podstawie osobnej umowy.
 
§2 Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia należy rozumieć następująco:
 1. Edytor Stron – funkcjonalność umożliwiająca tworzenie przez Użytkowników zaawansowanych stron internetowych osobistych oraz stron firmowych;
 2. Przestrzeń dyskowa - funkcjonalność polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi określonego miejsca na serwerze, w celu umieszczania na niej tworzonych Stron i zawartych w nich Danych;
 3. Miesięczny transfer danych – przypadająca na daną Stronę maksymalna ilość informacji (mierzona w bitach), jaka może być przesyłana przez łącze w okresie jednego miesiąca;
 4. Udostępnienie Subdomeny – funkcjonalność polegająca na możliwości wybrania przez Użytkownika dla tworzonej Strony nazwy subdomeny, pod którą będzie dostępna w sieci Internet;
 5. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady korzystania z usługi Strona Darmowa;
 6. Umowa usługi Strony Darmowej - umowa o zawarta między Użytkownikiem a Spółką, o treści odpowiadającej treści niniejszego Regulaminu i OWU oraz specyfikacji technicznej wyszczególnionej w Serwisie oraz Koncie;
 
§3 Warunki korzystania z Serwisu
 1. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail. Użytkownik ponosi we własnym zakresie koszty związane z uzyskaniem dostępu do Usług, w tym opłat telekomunikacyjnych, bankowych i pocztowych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług, zaprojektowania stron WWW lub konfiguracji własnego systemu komputerowego.
 2. Każdy Użytkownik korzystający z Usługi Strony Darmowej zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 3. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym czasie ze strony internetowej: http://pl.manifo.com/regulamin-uslugi-strona-darmowa.html
 4. Spółka udziela Użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z informacji zawartych w serwisie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2006.90.631).
 5. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 
§4 Zawarcie Umowy
 1. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, umowa zawierana jest na czas określony do dnia 31 stycznia 2023 roku. W przypadku zawarcia przez Użytkownika w stosunku do Strony Umowy usługi Strony Premium, niniejsza umowa w odniesieniu do tej Strony ulega rozwiązaniu.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Operatora następujących danych technicznych i technologicznych:
  • adres IP,
  • wywołany adres internetowy (url),
  • adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na strony Serwisu,
  • rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta,
  • innych informacji transmitowanych protokołem http.
 3. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej niniejsza umowa wygasa, natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy do Działu Obsługi Klienta za pośrednictwem maila na adres: pomoc@manifo.com
 
§5 Dane osobowe i polityka prywatności
 1. Administratorem Danych Osobowych Użytkowników jest Spółka, która przetwarza Dane Osobowe zgodnie z OWU, niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Spółka przetwarza Dane Osobowe Użytkowników w celach:
  • niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem;
  • w celach marketingowych własnych produktów i usług;
  • badania jakości, zadowolenia i satysfakcji klientów oraz analizy rynku w tym badań zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych w Serwisie;
 3. W przypadku uzyskania przez Spółkę informacji o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z Regulaminem lub z przepisami prawa, Spółka ma prawo przetwarzać Dane Osobowe Użytkownika w celu ustalenia jego odpowiedzialności, a także przekazać te dane odpowiednim organom władzy publicznej.
 4. Spółka, będąca administratorem Danych Osobowych, chroni Dane Osobowe swoich Użytkowników. Podane przez Użytkownika Dane Osobowe mogą być przetwarzane dla celów określonych powyżej w ust. 2 jedynie przez Spółkę i podmioty przez nią upoważnione. Użytkownik ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania.
 5. Podanie Danych Osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne. Operator nie weryfikuje podanych Danych Osobowych, jednakże zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia niektórych Usług bez podania przez Użytkownika określonych Danych Osobowych (dotyczyć to może np. udziału w organizowanych konkursach i promocjach dla Użytkowników). O każdorazowej konieczności podania tych Danych Osobowych Użytkownik zostanie odrębnie powiadomiony.
 6. Spółka prowadzi zbiór Danych Osobowych Użytkowników Serwisu.
 7. Spółka uprawniona jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Spółka nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom.
 
§6 Ogólne warunki Usług Strona Darmowa
 1. Usługa Strona Darmowa polega na umożliwieniu korzystania przez Użytkownika z określonych w specyfikacji technicznej Usługi funkcjonalności, za co Spółka nie pobiera Opłaty Abonamentowej, obejmujących w szczególności Edytor Stron, określona Przestrzeń Dyskowa 100 MB i Miesięczny transfer danych 500 MB, udostępnienie Subdomeny,
 2. Jeżeli postanowienia Regulaminu lub specyfikacja Usług Strona Darmowa nie stanowią inaczej, w zamian za Usługi świadczone na podstawie niniejszej Umowy Spółka uprawniona jest na Stronie Użytkownika do umieszczania reklam oraz oznaczenia spółki zgodnie z § 7 oraz § 8.
 3. Spółka za pośrednictwem Serwisu oraz Konta podaje do wiadomości Użytkowników specyfikacje Usługi Strona Darmowa zawierającą w szczególności informacje o jej parametrach i funkcjonalnościach.
 4. Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzenie nowych funkcjonalności lub zwiększenia parametrów technicznych funkcjonalności. Wprowadzenie w/w zmian w trakcie trwania niniejszej umowy nie powoduje konieczności wniesienia przez Użytkownika na rzecz Spółki dodatkowych opłat.
 
§7 Reklamy
 1. Z zastrzeżeniem §6 ust.2. Spółka jest uprawniona do sprzedawania, umieszczania i publikowania reklam osób trzecich na każdej Stronie Użytkownika.
 2. Użytkownik jest uprawniony do sprzedawania, umieszczania i publikowania reklam osób trzecich na stworzonej przez siebie Stronie. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za sposób oraz treści prezentowanych reklam.
 
§8 Oznaczenie Strony
 1. Z zastrzeżeniem §6 ust.2. Spółka jest uprawniona do wyświetlania na każdej Stronie Użytkownika oznaczenia Serwisu. Oznaczenie to może zawierać znaki towarowe lub inne dane Spółki bądź świadczonych przez nią usług, oraz linkiem do stron Serwisu.
 2. Wybór rodzaju, formy oraz miejsce oznaczenia Strony Użytkownika należy do uznania Spółki.
 
§9 Zablokowanie i usunięcie Strony
 1. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej Umowy z Użytkownikiem.
 2. Zablokowanie Usługi Strona Darmowa polega na bezterminowym zawieszeniu uprawnień Użytkownika wynikających z niniejszej umowy.
 3. Zablokowanie przez Spółkę Strony może nastąpić w sytuacji:
  • naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub OWU,
  • podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników lub Spółki,
  • umieszczenia na Koncie Danych mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu,
  • braku logowania się Użytkownika na swoim Koncie przez okres 180 kolejno następujących po sobie dni,
  • Rejestracji w Serwisie Użytkownika nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, gdy spółka poweźmie uzasadnione wątpliwości w tym względzie,
  • zakończeniu świadczenia usługi z dniem 31 stycznia 2023 roku
 4. Odblokowanie Strony możliwe jest w drodze wniesienia reklamacji, w przypadku pozytywnego jej rozpatrzenia przez Spółkę.
 5. Strona oraz Dane usuwane są po upływie 14 dni od dnia rozwiązania niniejszej umowy z wyjątkiem §9 ust.3f. w którym Strona oraz Dane zostaną usunięte po 90 dniach w trakcie których Użytkownik może dokonać zakupu Usługi Strony Premium.
 
§10 Reklamacje
 1. Wszelkie zakłócenia w świadczeniu Usługi Strony Darmowej mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie tego do Spółki.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne składa się pisemnie na adres Spółki lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: pomoc@manifo.com
 3. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Spółkę w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji.
 
§11 Zmiana Regulaminu
 1. Spółka, pod warunkiem uprzedniego udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu, zastrzega sobie prawo zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Spółki niezbędnych do świadczenia Usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług..
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników, co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia zmian, zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik może do chwili oznaczonej w zawiadomieniu przesłanym przez Spółkę, rozwiązać niniejszą umowę Strony Darmowej składając Spółce stosowne oświadczenie. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z powyższego uprawnienia, zmieniony Regulamin wchodzi w życie terminie oznaczonym w w/w zawiadomieniu.
 
§12 Przepisy końcowe
 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://pl.manifo.com/regulamin-uslugi-strona-darmowa.html
 2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazały się lub stały się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. W miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień strony wprowadzą nowe postanowienia w pełni skuteczne. W przypadku braku porozumienia zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.
 3. Przeniesienie przez Użytkownika na osobę trzecią praw wynikających z Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Użytkownik może rozwiązać Umowę w każdym czasie bez podania przyczyny.
 5. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika polega na wysłanie informacji o wypowiedzeniu umowy na adres mailowy: pomoc@manifo.com
 6. Rozwiązanie Umowy przez Spółkę może nastąpić w wypadkach wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Spółki niezbędnych do świadczenia Usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.
 7. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy zawartej między Spółką a Użytkownikiem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. Zastrzeżenie to nie znajduje zastosowania w stosunku do Użytkowników będących Konsumentami.
 8. Miejscem świadczenia Usług jest siedziba Operatora.