Regulamin korzystania z Usługi Strona Premium

Regulaminy:
Ogólne Warunki Umowy
Regulamin korzystania z Usługi Strony Darmowe
Regulamin korzystania z Usługi Strony Premium

__________________________________________________________________________________________________________________________

 

Regulamin korzystania z Usługi Strony Premium

Obowiązuje od dnia 25.05.2018r.
 
§1 Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki świadczenia Usługi Stron Premium przez Spółka Vaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce - Zdroju ul. Gorczańska 46, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744778, posiadająca numer NIP: 6772437013.
 2. Warunkiem korzystania z usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacja.
 3. Wszelkie określenia użyte w niniejszym regulaminie pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszym regulaminie, posiadają znaczenie określone w Ogólnych Warunkach Umów, dostępnych pod adresem: http://pl.manifo.com/owu.html
 4. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdym czasie ze strony internetowej http://pl.manifo.com/regulamin-uslugi-strona-platna.html
 5. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumenta przysługujących mu na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo znajdują przepisy obowiązującego prawa.
 
§2 Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
 1. Domena - unikalny ciąg znaków, który jest lub może zostać zarejestrowany przez rejestratora domen, składający się z obranej nazwy oraz rozszerzenia.
 2. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z usługi Konta Premium;
 3. Umowa usługi Strony Premium - umowa o świadczenie Usługi Strony Premium zawarta między Użytkownikiem a Spółką, o treści odpowiadającej treści niniejszego Regulaminu i OWU oraz specyfikacji technicznej wyszczególnionej w Serwisie oraz Koncie;
 4. OWU - Ogólne Warunki Umów dostępne pod adresem http://pl.manifo.com/owu.html stanowiące integralną część Umowy usługi Konta Premium;
 5. Okres Testowy - okres 14 dni liczony od dnia zawarcia Umowy usługi Konta Premium,
 
§3 Warunki korzystania z Usługi Strony Premium
 1. Warunkiem korzystania z Usługi Strony Premium jest dokonanie uprzedniej Rejestracji w Serwisie i zawarcie Umowy oraz złożenie zamówienia Usługi Stron Premium.
 2. Złożenie zamówienia Usługi Strony Premium następuje poprzez wypełnienie formularza dostępnego po zalogowaniu do Konta, zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu, dokonanie wyboru wariantu Usługi Strony Premium oraz potwierdzenie dokonania wyboru.
 3. Spółka udziela Użytkownikowi niewyłącznego prawa do korzystania z informacji zawartych w serwisie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj Dz.U.2006 r. Nr 90 poz.631).
 4. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.
 
§4 Zawarcie Umowy o usługi Strony Premium
 1. Niniejsza Umowa usługi Strony Premium zostaje zawarta z chwilą uiszczenia Opłaty Abonamentowej za zamówioną Usługę Strony Premium.
 2. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, niniejsza Umowa usługi Strony Premium zawierana jest na czas określony równy Okresowi Abonamentowemu wskazanemu w specyfikacji usługi.
 3. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następującej treści:
  • Posiadam zdolność do zaciągania zobowiązań w swoim imieniu/imieniu Użytkownika;
  • zapoznałem się z Regulaminem, akceptuję wszystkie jego postanowienia i zobowiązuję się ich przestrzegać;
  • dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
  • Wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej, wiadomości od Spółki oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
  • zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni liczonych od dnia zawarcia umowy– można skorzystać z wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik nr 1, jednakże nie jest to obowiązkowe. Do zachowania czternastodniowego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem, pod adres: Vaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rabce - Zdroju ul. Gorczańska 46
  • Zostałem poinformowany, iż zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w  odniesieniu do umów:
   1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
   9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
   11. Zawartej w drodze aukcji publicznej;
   12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
   13. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • zostałem poinformowany, że jeżeli wyrażę zgodę, przed zawarciem Umowy, na wykonanie w pełni usługi przez Spółkę przed zawarciem Umowy, nie będzie mi przysługiwało  prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w powyższych zapisach,
  • wyrażam zgodę na rozpoczęcie świadczenia Usługi Strony Premium przed upływem czternastodniowego terminu od zawarcia Umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Spółka zwraca Użytkownikowi wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, jednakże nie później niż 14 dni od dnia w którym Spółka została poinformowana o skorzystaniu przez Użytkownika z prawa odstąpienia od zawartej umowy. Zwrotu płatności Spółka dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inne rozwiązanie. Jeżeli Użytkownik zażądał rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zobowiązany jest on do zapłaty na rzecz Spółki kwoty proporcjonalnej do zakresu świadczeń spełnionych w chwili, w której Użytkownik poinformował Spółkę o odstąpieniu od umowy.
 5. Wyrażenie zgody, poprzez zaakceptowanie § 4 pkt 3 lit g) i h), na rozpoczęcie świadczenia Usługi Strony Premium przed upływem czternastodniowego terminu do zawarcia niniejszej umowy pozbawia Użytkownika będącego Konsumentem, z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi Strony Premium, prawa do odstąpienia od Umowy na podstawie art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827).
 
§5 Ogólne warunki Usługi Strona Premium
 1. W ramach Usługi Strony Premium, w zależności od wariantu Usługi wybranego przez Użytkownika w specyfikacji technicznej Użytkownik może uzyskać dostęp do następujących kategorii funkcjonalności:
  • Edytor Stron – funkcjonalność umożliwiająca tworzenie przez Użytkownika zaawansowanych stron internetowych osobistych oraz stron firmowych;
  • Przestrzeń dyskowa - funkcjonalność polegająca na udostępnieniu Użytkownikowi miejsca na serwerze, w celu umieszczania na niej tworzonych Stron i zawartych w nich Danych oraz przechowywania poczty e-mail;
  • Miesięczny transfer danych – przypadająca na daną Stronę maksymalna ilość informacji (mierzona w bitach), jaka może być przesyłana przez łącze w okresie jednego miesiąca,
  • Administrator Stron – funkcjonalność umożliwiająca zarządzanie Danymi, w szczególności ich dodawanie, zmienianie, usuwanie ze Strony;
  • Udostępnienie Subdomeny – funkcjonalność polegająca na możliwości wybrania przez Użytkownika nazwy dla tworzonej Strony;
  • Własna domena – funkcjonalność pozwalająca na użycie własnej Domeny, pod którą będzie widoczna w Internecie stworzona Strona;
  • Konto pocztowe – fukcjonalność polegająca na umożliwieniu wysyłania, odbierania i przechowywania wiadomości e-mail;
  • Rejestracja Domeny – funkcjonalność polegająca na umożliwieniu Użytkownikowi zlecenia Spółce rejestracji Domeny;
 2. W ramach jednej Usługi Strony Premium Użytkownik może stworzyć, zarządzać i korzystać wyłącznie z jednej Strony.
 3. W ramach Usługi Strony Premium Operator umożliwia Użytkownikowi podpięcie własnej domeny zarejestrowanej u dowolnego rejestratora domen.
 4. Jeżeli postanowienia Regulaminu lub specyfikacja wybranej Usługi Płatnej nie stanowią inaczej, w zamian za Usługi świadczone na podstawie Umowy Spółka uprawniona jest na Stronie Użytkownika do umieszczania oznaczenia spółki zgodnie z § 11.
 5. Spółka za pośrednictwem Serwisu oraz Konta podaje do wiadomości Użytkowników specyfikację wariantów Usługi Strony Premium zawierającą w szczególności informacje o parametrach i funkcjonalnościach dla każdego z oferowanych wariantów, długości Okresu abonamentowego, wysokości Opłaty abonamentowej.
 6. Spółka zastrzega sobie możliwość wprowadzania nowych funkcjonalności. Wprowadzenie nowych funkcjonalności lub zwiększenie parametrów technicznych w trakcie trwania Okresu abonamentowego nie powoduje konieczności wniesienia przez Użytkownika na rzecz Spółki dodatkowych opłat.
 7. Użytkownik pragnący korzystać z Usługi Strony Premium w sposób ciągły po upływie Okresu abonamentowego, za który została już uiszczona Opłata abonamentowa, obowiązany jest przed upływem tego Okresu abonamentowego zawrzeć umowę o Usługę Strony Premium na kolejny Okres Abonamentowy.
 8. Usługa Strony Premium świadczona jest w Okresach abonamentowych.
 9. Opłata abonamentowa może zostać uiszczona przez Użytkownika w wybranej przez niego, spośród wskazanych przez Spółkę, form płatności.
 10. Użytkownik upoważnia Spółkę do wystawienia faktury VAT bez podpisu Użytkownika oraz do przesyłania faktur drogą elektroniczną.
 
§6 Rejestracja domeny
 1. W ramach określonych przez Operatora wariantów Usługi Strony Premium określonych w specyfikacji technicznej Operator umożliwia Użytkownikowi dokonanie wyboru Domeny, pod którą może być dostępna Strona. Katalog domen najwyższego poziomu, w ramach których możliwe jest dokonanie wyboru Domeny określany jest za pośrednictwem Serwisu. W ramach każdego Konta Premium Operator umożliwia Użytkownikowi podpięcie własnej domeny zarejestrowanej u dowolnego rejestratora domen.
 2. Stroną umowy o rejestrację Domeny jest każdorazowo Użytkownik, co oznacza, iż prawa do Domeny przysługują Użytkownikowi. Operator jest jedynie pośrednikiem pomiędzy Użytkownikiem a podmiotem zajmującym się rejestracją Domen (Rejestratorem) we właściwym rejestrze Domen (Rejestr), co oznacza, iż Operator nie ma wpływu na przyznawanie nazw Domen ani na dostępność danej nazwy Domeny. Informacja o tym, czy dana Domena jest dostępna opiera się na informacjach przekazywanych przez osoby trzecie i odnosi się jedynie do chwili, w której Użytkownik uzyskał te informacje. Przydzielenie Użytkownikowi domeny następuje dopiero po rejestracji Domeny i wpisie do bazy danych właściwego Rejestru.
 3. Użytkownik korzystając z uprawnienia wyboru Domeny w ramach oferowanych Usług zleca Operatorowi zawarcie z Rejestratorem w imieniu i na rzecz Użytkownika umowy o rejestrację Domeny we właściwym Rejestrze i w tym zakresie udziela Operatorowi pełnomocnictwa do zawarcia przedmiotowej umowy, a w szczególności do zapoznania się i akceptacji postanowień właściwych regulaminów obowiązujących u danego Rejestratora i w danym Rejestrze. Na prośbę Użytkownika Operator prześle mu warunki dotyczące rejestracji i utrzymania Domen obowiązujące u danego Rejestratora i we właściwym Rejestrze.
 4. Użytkownik obowiązany jest do podania wszelkich informacji i danych niezbędnych do zawarcia w jego imieniu i na jego rzecz umowy o rejestrację Domeny wskazanych w formularzu rejestracyjnym. Niekompletne uzupełnienie formularza rejestracyjnego prowadzi do niepowodzenia rejestracji Domeny. Kontaktem technicznym związanym z zarejestrowaną Domeną wskazanym w umowie o rejestrację Domeny jest Operator.
 5. Zmiana podanej przez Użytkownika Domeny po jej rejestracji u danego Rejestratora jest niedopuszczalna. W sytuacji przydzielenia Domeny podanej przez Użytkownika innej osobie, Użytkownikowi przysługuje uprawnienie do wyboru innej Domeny.
 6. Umowa o rejestrację Domeny zawierana jest na czas określony ustalony zgodnie z warunkami dotyczącymi rejestracji domen obowiązującymi u danego Rejestratora oraz warunkami rejestracji domen obowiązującymi w danym Rejestrze (z reguły 1 rok). Operator zapewnia w ramach określonych w specyfikacji technicznej wariantów Usługi Strony Premium, w odniesieniu do Strony, do której przypisana jest Domena, automatyczne przedłużenie ważności Domeny w kolejnym Okresie Abonamentowym Strony Premium po opłaceniu Opłaty abonamentowej na kolejny Okres Abonamentowy. Użytkownik może wystąpić do Operatora pisemnie lub mailowo, do czasu upływu ważności Domeny, o transfer jej do innego Rejestratora. Postanowienia ust. 13  stosuje się odpowiednio.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za dokonany wybór Domeny.
 8. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikiem a osobą trzecią związane z Domeną rozstrzygane są bez uczestnictwa Operatora.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za naruszenia przez Użytkownika warunków dotyczących rejestracji domen obowiązujących u danego Rejestratora, warunków rejestracji domen obowiązujących w danym Rejestrze, ani praw osób trzecich w związki wyborem nazwy i używaniem przez Użytkownika Domeny.
 10. Zabronione jest rejestrowanie oraz korzystanie z Domen naruszających w jakikolwiek sposób prawa osób trzecich, dobre obyczaje, porządek prawny lub postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności zawierających:
  • określenia wulgarne, obraźliwe, dyskryminacyjne, nawołujące do wrogości lub nienawiści;
  • znaki towarowe, oznaczenia, nazwiska itp, chronione na podstawie obowiązujących przepisów, jeżeli Użytkownikowi nie przysługuje uprawnienie do korzystania z nich w tym zakresie.
 11. Użytkownik obowiązany jest podać prawidłowe i kompletne dane potrzebne do zawarcia umowy o rejestrację Domeny, w tym w szczególności imię i nazwisko/firmę, adres, adres e-mail oraz numer telefonu. W przypadku zmiany danych Użytkownik obowiązany jest do ich niezwłocznej aktualizacji.
 12. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Operatora o:
  • każdym fakcie utraty przez Użytkownika praw do jakiejkolwiek Domeny przypisanej do stworzonej przez siebie Strony,
  • wszczęciu postępowania administracyjnego, sądowego lub karnego dotyczącego Domeny przypisanej do stworzonej przez siebie Strony,
  • każdym orzeczeniu sądu, w tym także sądu polubownego, oraz decyzji władz dotyczących Domeny przypisanej do stworzonej przez siebie Strony.
 13. Użytkownik jest uprawniony do transferu lub cesji Domeny zarejestrowanej za pośrednictwem Operatora do innego Rejestratora, zgodnie z regulacjami obowiązującymi u dotychczasowego i przyszłego Rejestratora oraz regulacjami obowiązującymi we właściwym Rejestrze. O zamiarze dokonania transferu lub cesji Użytkownik obowiązany jest uprzednio poinformować Operatora. W przypadku dokonania transferu lub cesji Domeny do Strony przywracana jest Subdomena wybrana podczas rejestracji Strony. Zarówno transfer jak i cesja Domeny nie powodują przywrócenia wykorzystanego limitu Domen dostępnych w ramach świadczonych przez Operatora Usług. W przypadku, gdy z transferem lub cesją Domeny związana jest konieczność poniesienia opłat na rzecz dotychczasowego i przyszłego Rejestratora, warunkiem dopuszczalności transferu/cesji jest uprzednie uregulowanie wszystkich związanych z tym kosztów.
 
§7 Konto pocztowe
 1. W ramach określonych w specyfikacji technicznej wariantów Usługi Strony Premium Użytkownik może założyć i korzystać z poczty elektronicznej w ramach Własnej domeny, Domeny zarejestrowanej za pośrednictwem Operatora lub w ramach dostępnych adresów w domenie „manifomail.com” (np. Jan.Kowalski@manifomail.com).
 2. Parametry techniczne każdego Konta pocztowego (w szczególności pojemność, wielkość pojedynczej przesyłki) są niezależne od Przestrzeni dyskowej i Miesięcznego transferu danych dotyczących danej Strony.
 3. Wielkość pojedynczej przesyłki wraz z załącznikiem nie może przekraczać 8 MB.
 4. Z konta można korzystać za pomocą:
  • systemu pocztowego pod adresem: http://manifomail.com,
  • programu pocztowego obsługującego protokół POP3.
 5. Przekroczenie pojemności danego Konta pocztowego powoduje cofnięcie wszystkich nadesłanych widomości e-mail do ich nadawców.
 6. Operator zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do:
  • zablokowania Konta pocztowego w wypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu,
  • zablokowania na serwerach Spółki nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w razie naruszenia dóbr Użytkowników przez nadawców wiadomości przychodzących z zewnątrz, w wypadku narażenia systemu pocztowego Serwisu na straty lub niestabilność lub w razie naruszenia postanowień Regulaminu,
 
§8 Reklamy
 1. Użytkownik jest uprawniony do sprzedawania, umieszczania i publikowania reklam osób trzecich na stworzonej przez siebie Stronie.
 2. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za treści prezentowanych reklam.
 
§9 Oznaczenie Strony
 1. Z zastrzeżeniem §5 ust.4., w zależności od wariantu Usługi Strony Premium wskazanego w specyfikacji technicznej, Spółka jest uprawniona do wyświetlania na Stronie Użytkownika oznaczenia Serwisu. Oznaczenie to może zawierać znaki towarowe lub inne dane Spółki bądź świadczonych przez nią usług, oraz linkiem do stron Serwisu.
 2. Wybór rodzaju, formy oraz miejsce oznaczenia Strony Użytkownika należy do uznania Spółki.
 
§10 Rozwiązanie Umowy, zablokowanie Strony
 1. Usunięcie Konta jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej umowy z Użytkownikiem.
 2. Zablokowanie przez Spółkę Danych lub Strony może nastąpić w sytuacji:
  • nie zawarcia umowy Usługi Strony Premium na kolejny Okres Abonamentowy,
  • naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub OWU,
  • podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę innych Użytkowników lub Spółki,
  • Rejestracji w Serwisie Użytkownika nie posiadającego pełnej zdolności do czynności prawnych bez wymaganej zgody przedstawiciela ustawowego, gdy spółka poweźmie uzasadnione wątpliwości w tym względzie,
  • umieszczenia na Stronie Danych mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu,
 3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w celu odblokowania Strony konieczne jest wniesienie reklamacji.
 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit. a), jeżeli Użytkownik wykupi Usługę Strony Premium na kolejny Okres Abonamentowy w okresie 180 dni od dnia rozwiązania Umowy usługi Strony Premium, następuje automatyczne odblokowanie Strony.
 5. Strona oraz zawarte na niej Dane usuwane są po upływie 180 dni od dnia rozwiązania Umowy usługi Strony Premium.
 
§11 Zmiana Regulaminu
 1. Spółka, pod warunkiem uprzedniego udostępnienia Użytkownikowi zmienionego Regulaminu, zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności takich jak zmiana przepisów prawa, zmiana warunków technicznych świadczenia usługi, zmiany warunków świadczonych przez osoby trzecie usług na rzecz Spółki niezbędnych do świadczenia Usług, zmiany w zakresie oferty świadczonych usług.
 2. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Spółka poinformuje o tym niezwłocznie Użytkowników, co najmniej na 14 dni przed dniem wprowadzenia zmian, zawiadamiając ich za pośrednictwem poczty e-mail oraz poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wskazując datę wejścia w życie zmienionego Regulaminu.
 3. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian Użytkownik może do chwili oznaczonej w zawiadomieniu przesłanym przez Spółkę, rozwiązać umowę Strony Premium składając Spółce stosowne oświadczenie. Jeżeli Użytkownik nie skorzysta z powyższego uprawnienia, zmieniony Regulamin wchodzi w życie terminie oznaczonym w w/w zawiadomieniu.
 
§12 Przepisy końcowe
 1. Regulamin jest dostępny pod adresem: http://pl.manifo.com/regulamin-uslugi-strona-premium.html
 2. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazały się lub stały się nieważne lub nieskuteczne, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą strony. W miejsce nieważnych lub nieskutecznych postanowień strony wprowadzą nowe postanowienia w pełni skuteczne. W przypadku braku porozumienia zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa.
 3. Przeniesienie przez Użytkownika na osobę trzecią praw wynikających z Umowy o usługi Strony Premium wymaga uprzedniej pisemnej zgody Spółki wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Rozwiązanie Umowy usługi Strony Premium przez Spółkę może nastąpić wyłącznie w wypadkach wskazanych w Regulaminie.
 5. Użytkownik może rozwiązać Umowę usługi Strony Premium w przypadkach przewidzianych w obowiązujących przepisach, a także wskazanych w Regulaminie oraz w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Spółkę.
 6. W przypadku zaistnienia sporu wynikającego z realizacji Umowy usługi Konta Premium zawartej między Spółką a Użytkownikiem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd miejscowo właściwy dla siedziby Spółki. Zastrzeżenie to nie znajduje zastosowania w stosunku do Użytkowników będących Konsumentami. Użytkownik będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu  rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Sądem Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do w/w trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem internetowym: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 7. Miejscem świadczenia Usług jest siedziba Operatora
 
ZAŁĄCZNIK NR 1
FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)
 
 
Vaster spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Gorczańska 46
34-700 Rabka-Zdrój
 
 
 
Ja/My* ……………………….................. niniejszym informuję/informujemy*  o moim/naszym* odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi …………………………………………............................................................ .
Data zawarcia umowy to ………………………… .
Imię i nazwisko ……………………………………………
Adres ………………………………………………………………………….… .
 
 
Data i podpis  ………………………………………………….. .
 
(*) Niepotrzebne skreślić.